> Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád

Prodávajícím je společnost Sandra Krejsová, IČ:  08172919 , provozovatel internetového obchodu na internetové adrese http://www.shop.lasultanedesaba.cz/.

Kupujícím je návštěvník těchto internetových stránek, který prostřednictvím systému odešle závaznou objednávku nabízeného zboží. Odesláním objednávky kupující současně potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí. Nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice.

I. Objednávání zboží

 1. Kupující objednává zboží z nabídky prodávajícího umístěné na internetové adrese http://www.shop.lasultanedesaba.cz/. Objednávka je odesílána kupujícím přímo z prostředí internetového obchodu elektronickou cestou.
 2. Odeslaná objednávka je považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, pokud obsahuje všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Kupující je povinen uvést správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.
 3. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím a nabývá plnění dnem převzetí zboží. Prodávající je ve všech případech oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, zpravidla telefonicky nebo e-mailem. Odmítne-li kupující objednávku autorizovat, je považována za neplatnou. Všechny přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s prodávajícím prostřednictvím emailu zaslaného na email: info@lasultanedesaba.cz. Pokud se zásilka vrátí dopravcem jako nedoručitelná či nepřijatá, má prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s odesláním zásilky vynaložil.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží. Objednávka rovněž nebude potvrzena v případě, že zboží nebude mít prodávající již na skladě. V takovém případě může být s kupujícím dohodnuta dodávka náhradního zboží, nebo jiný termín dodání, případně odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Potvrzenou objednávku může kupující zrušit e-mailem bez jakýchkoliv sankcí do 24 hodin poté, co byla učiněna v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů. Prodávající může potvrzenou objednávku zrušit pouze v případě, kdy zboží se již nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V těchto případech je prodávající povinen kupujícího kontaktovat a dohodnout řešení.

 

II. Dodací a platební podmínky

 1. Prodávající odešle objednané zboží kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce: 

  - do deseti pracovních dnů od potvrzení objednávky, jedná-li se o zásilku na dobírku
  - do pěti pracovních dnů od přijetí platby předem

 2. V případě, že objednané zboží nebude prodávající schopen odeslat v uvedených termínech, bude kupujícího o této skutečnosti informovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonu a navrhne náhradní řešení vyřízení objednávky.
 3. Prodávající neodpovídá za zdržení nebo nedoručení zásilky v případě, že jsou nedostatky na straně kupujícího nebo přepravní služby. Dále neručí za nepřijetí objednávky prostřednictvím internetu v důsledku nezaviněného výpadku spojení případně jiných technických problémů.
 4. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit cenu za zboží včetně nákladů na doručení.
 5. Všechny ceny se rozumí včetně DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání objednávky. Náklady spojené s odesláním zboží hradí kupující. Při objednávce nad 4000 Kč s dodací adresou na území České republiky hradí náklady prodávající. Poštovné zdarma neplatí pro dodání zboží mimo území České republiky.
 6. Platbu předem lze uskutečnit pouze v rámci území České republiky, pro objednávky z jiných zemí je možná pouze platba na dobírku. Platbu předem zašle kupující na účet prodávajícího 1874271017/3030 převodním příkazem s uvedením čísla objednávky jako variabilního symbolu.
 7. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny, tímto okamžikem přechází na kupujícího i nebezpečí škody na zboží.
 8. V případě nedoručitelnosti zásilky bude kupujícímu vrácena kupní cena. Prodávající není povinen vrátit částku za vynaložené poplatky související s odesláním zboží.
 9. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí plnění a zboží v neporušeném stavu vrátit na adresu prodávajícího. Do zásilky s vráceným zbožím vloží kupující zároveň veškeré listiny, které mu byly předány v rámci vyřízení objednávky.
 10. Pokud kupující při objednání zboží zvolí platbu předem na účet prodejce, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.
 11. V souvislosti s uplatněním práva na odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu nepoškozené, zabalené a chráněné proti poškození při přepravě stejným způsobem, jak tomu bylo při dodání. Zboží poškozené či ve stavu znemožňujícím či ztěžujícím jeho další prodej není prodávající povinen přijmout a nenastávají účinky odstoupení od smlouvy. Vrácené zboží není kupující oprávněn zasílat prodávajícímu zpět na dobírku, náklady na vrácení zboží nese kupující. Při platném odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží v nejkratší možné lhůtě. Prodávající není povinen vrátit částku za vynaložené poplatky související s odesláním zboží.
 12. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Poznámka: Každoročně v období od cca 15.11. do 31.12. je třeba počítat s delšími dodacími lhůtami.

 

 

III. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní a firemní údaje, které kupující poskytne prodávajícímu, jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných právních předpisů. Prodávající je oprávněn s těmito údaji nakládat pouze v souladu s právními předpisy a pro účely související se službami internetového obchodu. Prodávající se zavazuje, že neposkytne tyto údaje žádným třetím osobám, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávky.
Kupující má právo na výmaz svých údajů z databáze zákazníků a to na základě žádosti zaslané prodávajícímu.

IV. Odstoupení od smlouvy a reklamační řád

Vyřizování reklamací podléhá ustanovením následujících právních norem:

 • Zákon 634/1992 Sb. ze dne 16. prosince 1992 o ochraně spotřebitele
 • Občanský zákoník ODDÍL ČTVRTÝ - Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě
 • Prodejce:  Sandra Krejsová, Brniště 71, 471 29, IČ: 08172919, sandra@lasultanedesaba.cz
 • Hana Doubravová, Zkrácená 224, 103 00  Praha 10, IČO 61304026, DIČ CZ7051140228, info@lasultanedesaba.cz

 

Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozdějí od čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený)

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá neno prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Náklady spojené s vracením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinka, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Prodávající je oprávněn, do doby přebzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.


Kupující podá reklamaci jedním z uvedených způsobů:

 • E-mailem na adresu info@lasultanedesaba.cz
 • Telefonicky na telefonní číslo: +420 732 172 774
 • Poštou zasláním reklamace na adresu:  La Sultane de Saba, Na Švihance 1501/2, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

 

V. Závěrečná ustanovení

Veškeré vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.